English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zawodowa perspektywa CIS

                                    

Projekt "Zawodowa perspektywa z CIS" zakłada dalszy rozwój Centrum Integracji w Lęborku i Łęczycach działającego przy Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku w kierunku dostosowania jego oferty reintegracji zawodowej i społecznej  do potrzeb pracodawców, w tym szczególnie przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej w subregionie lęborskim.

 

Projekt realizowany będzie na terenie subregionu lęborskiego, który obejmuje powiat lęborski oraz sąsiadujące z nim gminy.

 

 

Inicjatywa skierowana jest do grupy 21  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestników CIS-ów  przy Stowarzyszeniu EDUQ,  którzy  spełniają kryteria wymienione w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. art. 1, pkt. 2.

 

 

We wniosku o dofinansowanie przewidziano m.in.:

 

- stworzenie miejsc aktywizacji społecznej w CIS

- specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne (np. psychologiczne, zawodowe)

- kursy i warsztaty

- zajęcia z aktywnej integracji z członkami rodzin

- działania towarzyszące

 

Projekt jest realizowany od 1.04.2021 roku do  31.12.2021 roku.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu Państwa w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022"  na kwotę 101 690,00 zł

 

 

 

 

                                                        

Facebook