English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Powiat Lęborski - konsultacje programu współpracy na 2018r.

Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok.

Uwagi do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok można nadsyłać w terminie od 11.09.2017r. do dnia 25.09.2017 r.

Facebook