English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

REKRUTACJA DO PROJEKTU OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT

REKRUTACJA DO PROJEKTU

pn. „OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

okres realizacji: 01.09.2019 roku -31.12.2022 roku
nr umowy: RPPM.06.02.02-22-0005/17-01


Gmina Miasto Lębork w partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem EDUQ
 • Wielkopolskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych
 • Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przy SOSW w  Lęborku - Otwarte Drzwi

w okresie od 1.09.2019 roku do 31.12.2022 roku będzie realizowała projekt

 

pn. OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

 

 Cel główny projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych na obszarze rewitalizacji dla potrzeb 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin z obszaru rewitalizacji Lębork - Nowy Świat, w okresie od  1.09.2019 roku do 31.12.2022 roku.

 

Grupa docelowa

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich  rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat

 

Odbiorcy projektu/ grupa docelowa składająca się z 165 osób w tym:

 • 130 osób (30 rodziców, 80 dzieci/młodzieży, 20 dzieci dorosłych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny w tym 7 dzieci/młodzieży
  z niepełnosprawnościami
 • 20 osób (15K, 5M) w wieku 60+ (seniorów)
 • 15 osób (8K,7M) w wieku 7-18 lat, popełniający już czyny karalne lub sprawiających trudności wychowawcze w środowisku rodzinnym oraz szkolnym

Uczestnicy/uczestniczki projektu w ramach powołanego KLUBU OSIEDLOWEGO "BAZA” przy ul. przy ul. Łokietka 5 będą mogli korzystać we wsparcia:

 

 1. Punkt Wsparcia Rodzin, w ofercie którego znajdzie się:


 • poradnictwo rodzinne,
 • anonimowe konsultacje,
 • specjalista. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży(warsztaty graffiti, szczudlarskie, tańca) prowadzone w „Zakątku Kultury”
 • środowiskowe formy: praca animatorów społecznych
 •  bezpłatne zajęcia językowe (angielski, hiszpański, włoski), plastyczne, taneczne, muzyczne itp dla dzieci
 • jednodniowe warsztaty dla dorosłych połączone z cateringiem np. taniec  towarzyski, zajęcia kulinarne, wytwarzanie biżuterii z decoupage, obróbki zdjęć i wiele innych,
 • bezpłatne wsparcie prawnika, psychologa i terapeuty


 

2. Punkt Wsparcia Seniorów, w ramach którego działać będzie:


 • międzypokoleniowy klub wolontariusza,
 • grupa wsparcia
 • biuro usług dla seniora
 • drugie śniadanie w Bazie
 • wsparcie w rozwiązywaniu codziennych  problemów
 • wycieczki i zajęcia integracyjne


 3. Ośrodek Pracy z Młodymi Nasze Miejsce, gdzie będą prowadzone zajęcia z elementami arteterapii, integracji, animacji społeczno kulturalnej i edukacji.

 

Natomiast utworzona Placówka Wsparcia Dziennego (położona na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z niezależnym dojściem od ul. Łokietka) oferować będzie:

1. Zajęcia świetlicowe, które oferować będą:


 • zajęcia świetlicowe:  plastyczne, muzyczne, taneczne, itp.
 • pomoc w nauce,
 • elementy profilaktyki uzależnień,
 • wsparcie specjalistyczne, w tym: zajęcia z logopedą, zajęcia ruchowe z elementami rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej, zajęcia korekcyjno -kompensacyjne z oligofrenopedagogiem, itp
 • integracja społeczna: wycieczki/wyjazdy/wyjścia do kina, teatru, muzeum, innych centrów kultury i rozrywki,
 • posiłek w formie podwieczorku, przygotowany w czasie zajęć kulinarnych,


 

2.  Wsparcie przez streetworkerów, którzy będą:


 • udzielać wsparcia psychologicznego poprzez indywidualne rozmowy,
 • organizować zajęcia pozalekcyjne,
 • nawiązywać współpracę z rodzicami podopiecznych,
 • współpracować z organizacjami pozarządowymi,
 • organizować wycieczki krajoznawcze i profilaktyczne.


 

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, która będzie opracowana przez wszystkie podmioty zaangażowane w proces wsparcia danej osoby/rodziny.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny

Zapraszamy!

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie od lipca 2019 roku w trybie ciągłym w zależności od uruchomienia działań w poszczególnych zadaniach merytorycznych.

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji może zgłosić się do:

 

Biuro rekrutacji:


EDUQ

84-300 Lębork ul. Krzywoustego 1

pok. 135

Tel. 692 320 317


 

 

Facebook