English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Wydłużony okres realizacji projektu i rekrutacja do projektu „CIS – Twoja szansa

 Wydłużony okres realizacji projektu i rekrutacja do projektu „CIS – Twoja szansa”

 Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie!

Informujemy, że na podstawie zmian wniosku o dofinansowanie przedłużono okres realizacji projektu. W związku z tym dotychczasowy regulamin rekrutacji do projektu został zmieniony.

Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z wzorem załącznika do niniejszego Regulaminu. Formularz można składać w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, ul. Krzywoustego 1, w Lęborku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji do projektu zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „CIS – Twoja szansa” (załączony do pobrania)

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

Podstawowe informacje o projekcie:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków Centrum Integracji Społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności.

Projekt jest realizowany od 31 października 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

W ramach projektu „CIS – Twoja szansa” udział w projekcie mogą wziąć osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową projektu jest 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

-nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP,

-będących klientami instytucji integracji społecznej w Gminie: Łęczyce, Linia i Luzino, Lębork, Łeba, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Wsparciem z zakresu aktywnej integracji przewiduje się objąć także 20 osób z rodzin uczestników projektu.

Planowane efekty i cele szczegółowe projektu:

  •   Aktywizacja zawodowa co najmniej 22% uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez doprowadzenie do trwającego co najmniej 3 m-ce zatrudnienia;

           

  •  Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez CIS,

           

  •  Aktywizacja społeczno – zawodowa łącznie 20 osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

           

Zakres wsparcia w ramach projektu jest zależny od potrzeb i predyspozycji uczestników.

We wniosku o dofinansowanie przewidziano m.in.:

- stworzenie miejsc aktywizacji społecznej w CIS

- specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne (np. psychologiczne, zawodowe)

- kursy i warsztaty

- zajęcia z aktywnej integracji z członkami rodzin

- działania towarzyszące

Wartość projektu – 300.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 285.000,00 zł

 

Facebook