English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zapraszamy do udziału w projekcie „CIS – Twoja szansa”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków Centrum Integracji Społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności.

Projekt jest realizowany od 31 października 2018 roku do 30 września 2020 roku.

W ramach projektu „CIS – Twoja szansa” udział w projekcie mogą wziąć osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową projektu jest 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

-nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP,

-będących klientami instytucji integracji społecznej w Gminie Łęczyce, Linia i Luzino, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Wsparciem z zakresu aktywnej integracji przewiduje się objąć także 20 osób z rodzin uczestników projektu.

 

Osoby będące przedstawicielami grupy docelowej mogą zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z wzorem załącznika do niniejszego Regulaminu. Formularz można składać w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, ul. Krzywoustego 1, w Lęborku w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Nie ma możliwości przesyłania dokumentów zgłoszeniowych drogą mailową.

 

Aby dowiedzieć się więcej o rekrutacji do projektu zapraszamy do zapoznania się z:

Regulaminem rekrutacji do projektu „CIS – Twoja szansa” (załączony po pobrania)

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

 

 

Facebook