English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA,

 ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

603424154

biuro@eduqlebork.pl

Osoba do kontaktów: 

Magdalena Kuźmicz

tel. 602851502

magdalena.kuzmicz@eduqlebork.com

 1. Rodzaj i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ, Klub Osiedlowy BAZA,  w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Usługi będą świadczone od 1.07.2020 r. do 30.10.2020 r. 

 1. Opis realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, znajdującym się w Klubie Osiedlowym BAZA, w Lęborku przy ul. Łokietka 5. 

Powyższe działania są realizowane przez Stowarzyszenie EDUQ w projekcie Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klub  Osiedlowy BAZA jest miejscem gdzie uczestnicy projektu spotykają się, integrują, wspólnie spędzają czas, rozwijają swoje umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe i integracyjne. 

Uczestnicy projektu będą rekrutowani z rejonu objętego rewitalizacją. Docelowa grupa to 8-12 dorosłych uczestników. 

 1. SPOSÓB REALIZACJI

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć warsztatowych dla 8-12 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie dla dorosłych uczestników 8 godzin jednorazowo. Łączna liczba wynosi 30 godzin. W terminie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników.  

 1. CEL REALIZACJI

Zapewnienie uczestnikom możliwości do rozwoju swoich umiejętności w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poprzez realizację cyklicznych zajęć warsztatowych. 

 1. ADRESACI, LICZBA UCZESTNIKÓW:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat 

Grupa uczestników (8-12 osób) w jednej grupie warsztatowej.

 1. CZAS TRWANIA:

Średnio 5 spotkań po 8 godzin w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Klubie Osiedlowym BAZA,  realizowane będą z uwzględnieniem optymalnej organizacji,  co do formy realizowanych zajęć, potrzeb Uczestników, jak i pory dnia.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

            W zajęcia warsztatowe w ilości  5 spotkań po 8 godziny należy uwzględnić materiały pomocnicze, które będą niezbędne do prowadzenia zajęć w ilości wystarczającej na każdego uczestnika i zgodnych z tematyką zajęć.  

 1. MIEJSCE REALIZACJI:

Miejsce realizacji zajęć to Klub Osiedlowy BAZA ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork. Miejsce udostępnione nieodpłatnie.

g) KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena ofert nastąpi na podstawie jednego kryterium:

Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42waga 100% . Cena musi zawierać w sobie wszelkie niezbędne koszty, które Wykonawca przewiduje ponieść w związku z realizacją usługi .

      Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 – formularza ofertowego.      

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 

 

CRn

K1 =    ---------------------------      x 100 pkt.

CRo

 

K1 - wartość punktowa: Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42

CRn - Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 wg najkorzystniejszej oferty.

CRo -Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 wg ocenianej oferty.

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Przewidywany termin wykonania zamówienia:

Od 01.07.2020 do 30.10.2020

 1. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia osób prowadzących zajęcia posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 szkoleń o podobnej tematyce. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.
 2. przeprowadzenia zajęć w sposób należyty, ze szczególną starannością i posiadaną wiedzą merytoryczną, według własnego wyboru; 
 3. uwzględniania w kontaktach z uczestnikami następujących zasad:

- zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności Uczestnika;
 - zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do Uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości z jej prawami i potrzebami;
- zasada poufności – respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od Uczestnika bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa);
- zasada prawa do samostanowienia – prawo Uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia).

W KOSZT REALIZACJI WARSZTATÓW NALEŻY WKALKULOWAĆ (KOSZTY, KTÓRE PONOSI WYKONAWCA):

 • koszt zaświadczeń, dokumentacji związanej z realizacją zajęć oraz ewaluacji przeprowadzonych zajęć, itp.
 • koszt materiałów florystycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć warsztatowych (przyborów, kwiatów, donic, elementów kompozycji itp.) niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów florystyczno-ogrodniczych.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą:

 1. Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona w formie pisemnej.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, ul. Krzywoustego 1,84-300 Lębork lub telefonicznie pod numerem tel. 602851502. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego jest Magdalena Kuźmicz zapraszam do kontaktu w godzinach   od 9:00 do 16:00. od poniedziałku do piątku.
 8. Termin oraz miejsce składania ofert – do 25.06.2020
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e—mail: biuro@eduqlebork.pl,  do dnia 25.06.2020 do godziny 15.00  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Niekompletna oferta zostanie odrzucona.
 1. Sposób sporządzenia oferty
 2. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono                              w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
 1. CV osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o niekaralności  - załącznik nr 2, 
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 3, 
 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 1. Warunki zawarcia umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów przygotowanych przez Zleceniodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook