English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zapytanie ofertowe nr CUS/RR/03/2020

 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starczych do ćwiczeń indywidualnych

w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać osobiście w Siedzibie Stowarzyszenia lub za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego w terminie od 18.12.2020 r. do 29.12.2020 r. od godz. 10.00

 

 

Facebook