English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

ZOSTAŃ OPIEKUNEM PRAWNYM

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

ZOSTAŃ OPIEKUNEM PRAWNYM

Potrzebni kandydaci  na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. 

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora: 

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba: 

 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

 • niepozbawiona praw publicznych, 

 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej, 

 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna lub kuratora. 

Opiekunem prawnym lub kuratorem nie może być osoba: 

 • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, 

 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, 

 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, 

 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiążą się należycie z obowiązków opiekuna. 

Obowiązki opiekuna prawnego i kuratora: 

 • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. 

 • Opiekun prawny i kurator obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką lub kuratelą i interes społeczny. 

 • Opiekun prawny i kurator powinni uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą lub jej majątku. 

 • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun i kurator zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. 

 • Opiekun prawny i kurator zobowiązani są, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką lub kuratelą oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego. 

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki: 

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 

Podstawa prawna: 

 • Art. 145 – 184 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ) 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 11,84-351 Nowa Wieś Lęborska ,tel. kontaktowy 510 950 739

Adres tymczasowy:  ul. Lęborska 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Facebook