English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Aktualności - Stowarzyszenie EDUQ

Stowarzyszenie EDUQ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.eduq.pl

Deklaracja dostępności Aktualności - Stowarzyszenie EDUQ

Stowarzyszenie EDUQ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.eduq.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-11-25

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

- nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny

- w niektórych elementach graficznych występuje niski kontrast

- niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu

- niektóre teksty nie mają nagłówka

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-08-28

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-08-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alina Fegler-Kotkiewicz

E-mail: alinakotkiewicz@eduqlebork.pl

Telefon: 694 242 952

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: ZARZĄD Stowarzyszenia EDUQ

Adres: ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

E-mail: biuro@eduqlebork.pl

Telefon: 694 242 952

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek przy ul. Krzywoustego 1


Nie wszystkie ciągi architektoniczne posiadają odpowiednią szerokość.


W budynku istnieją bariery poziome w postaci progów.


Ze względu na ograniczenia architektoniczne budynek nie zapewnia dojazdu do wyższych kondygnacji.


Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Nie zapewniamy rozkładu pomieszczeń dostępnego w formie głosowej lub dotykowej.


Nie posiadamy oznaczenia ,,Możliwość wejścia z psem asystującym”.


W budynku nie jest dostępny schron.


Pomieszczenia nie są odpowiednio oznaczone.


Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.


Budynek przy ul. Łokietka 5


Budynek w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie jest dostępny schron.


Pomieszczenia nie są odpowiednio oznaczone.


Nie zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

 

 

Facebook